Statut

Statut

Društva bosanskohercegovačkih pisaca, prevodilaca i bibliotekara u Švedskoj

§ 1

Naziv udruženja je Društvo bosanskohercegovačkih pisaca, prevodilaca i bibliotekara u Švedskoj, skraćenica SBHFÖB, sa sjedištem u Göteborgu, u daljem tekstu Društvo.

Društvo je neprofitna organizacija i vodi se prema sljedećim principima:

 • otvorenost
 • ravnopravnost
 • tolerancija

§ 2

Društvo okuplja pisce, prevodioce i bibliotekare koji pripadaju jezičkim i kulturnim krugovima Bosne i Hercegovine. Svrha društva je da štiti pojedinačne, kao i opšte i zajedničke interese članova. Društvo radi na promociji bosanskohercegovačke književnosti.

Društvo može izdavati književne publikacije u štampanom i audio obliku.

§ 2 a

Društvo podstiče i stimuliše javno predstavljanje bosanskohercegovačkih kulturnih aktivnosti u Švedskoj.

§ 2 b

Društvo podstiče i stimuliše izdavačke djelatnosti prevodilaca i bibliotekara i kulturnu razmjenu u oba smjera.

§ 2 c

Društvo uspostavlja različite oblike književne saradnje sa sličnim društvima i udruženjima u Švedskoj.

§ 2 d

Društvo pridaje poseban značaj uspostavljanju kontakata i saradnje između Švedskog društva pisaca i odgovarajućih organizacija u Bosni i Hercegovini.

§ 2 e

Društvo, samostalno ili u saradnji s drugim organizacijama,  organizuje Sajam bosanskohercegovačke knjige u Švedskoj, kao i druge književne aktivnosti, manifestacije, festivale i dr.

§ 2 f

Društvo može ustanoviti godišnje nagrade i priznanja, kao i počasno članstvo.

§ 3

Za redovnog člana udruženja može biti izabran švedsko-bosanski pisac/prevodilac/knjižničar; član može biti i osoba koja je, inače, dala značajan doprinos bosanskohercegovačkoj književnosti.

Društvo može imati pojedince kao podržavajuće članove.

Najmanje 75% članova moraju biti državljani Švedske.

§ 4

Članstvo odobrava Upravni odbor nakon pismene pristupnice. Ako je pristupnica odbijena, može se podnijeti pismena žalba Upravnom odboru, koji će ponovo razmotriti stvar.

Redovno članstvo stupa na snagu nakon uplate članarine.

U bilo kojoj stvari koja je od opšteg interesa za pisce, prevodioce, bibliotekare ili književnost, ili koja se tiče vlastitih interesa člana kao pisca, član se može obratiti Upravnom odboru Društva koji će razmotriti to pitanje. Zahtjev treba da bude u pisanoj formi i da sadrži informacije koje ističu problem.

Član istupa iz Društva pismenim obavještenjem Upravnom odboru ili njegovom predsjedniku ili obavještenjem na sjednici Društva.

Društvo može isključiti člana koji očigledno djeluje protiv Društva ili mu na drugi način nanosi štetu. Prijedloge za isključenje i obrazloženje Upravni odbor iznosi na sjednicama Društva na kojima dotični član ima pravo izjašnjavanja. Odluke o isključenju donose se tajnim glasanjem tročetvrtinskom većinom.

Član koji nije platio članarinu duže od godinu dana smatra se da je istupio iz Društva.

§ 5

Za počasnog člana može biti imenovana osoba koja je zaslužno djelovala za ciljeve Društva. Izbor počasnih članova vrši se na sjednicama Društva, a na prijedlog Upravnog odbora. Za usvajanje prijedloga potrebna je većina od četiri petine.

§ 6

Godišnja skupština odlučuje o visini članarine za redovne i podržavajuće članove.

Počasni član ne plaća članarinu.

§ 7

Poslovima Društva bavi se Upravni odbor koji se bira na Godišnjoj skupštini. Upravni odbor uključuje predsjednika, posebno izabranog na dvije godine, i šest drugih redovnih članova, koji se biraju na dvije godine. Za polovinu broja članova mandat ističe svake godine. Upravni odbor uključuje dva dodatna zamjenika koji se biraju na godinu dana.

Zamjenici se pozivaju na sjednice Upravnog odbora i učestvuju u radu, ali imaju pravo glasa samo kao zamjena za odsutnog redovnog člana Upravnog odbora.

Upravni odbor bira potpredsjednika, kao i sekretara, blagajnika, vođe aktivnosti i druge službenike unutar ili izvan sebe. Upravni odbor ima kvorum kada su najmanje četiri člana, uključujući predsjednika ili zamjenika predsjednika, prisutna na sazvanoj sjednici. Prilikom glasanja odluke se donose prostom većinom. U slučaju jednakog broja glasova na zatvorenom glasanju, ishod se utvrđuje žrijebom. U slučaju jednakog broja glasova na otvorenom glasanju, odlučujući je glas predsjedavajućeg sjednice, ali ne u pitanjima koja se tiču ​​izbora, o čemu odlučuje žrijeb.

Upravni odbor se sastaje na poziv predsjednika ili, kada predsjednik to nije u mogućnosti, na poziv potpredsjednika ili na zahtjev najmanje četiri člana Upravnog odbora.

§ 8

Ovlaštene osobe za potpisivanje u ime Društva su predsjednik i blagajnik, svako za sebe.

§ 9

Obračunski period Društva je jedna kalendarska godina.

Ekonomski izvještaj i potrebna dokumentacija, kao i godišnji izvještaj Upravnog odbora dostavljaju se revizorima najkasnije dvije sedmice prije Godišnje skupštine. Revizori, koji se biraju za kalendarsku godinu, moraju dati svoju pismenu izjavu Upravnom odboru najkasnije jednu sedmicu prije Godišnjeg skupštine.

§ 10

Godišnja skupština održava se prije kraja aprila.

Upravni odbor saziva sjednice Društva. Vanredne sjednice sazivaju se po potrebi ili kada Skupština Društva tako odluči ili kada najmanje jedna desetina članova Društva s pravom glasa to zatraži pismeno od Upravnog odbora za posebno navedenu stvar.

Sjednica se saziva najkasnije 14 dana prije održavanja sjednice pismenim obavještenjem.

§ 11

Na Godišnjoj skupštini Društva rješavaju se pitanja:

 • Otvaranje sjednice
 • Izbor predsjedavajućeg sjednice, sekretara, dva zapisničara i po potrebi dva brojača glasova
 • Utvrđivanje zakonitosti i kvoruma sjednice
 • Usvajanje dnevnog reda
 • Izvještaj o radu u prethodnoj godini
 • Ekonomski izvještaj
 • Izvještaj revizije
 • Odluka o završnom obračunu i oslobađanju od odgovornosti
 • Plan rada i budžet
 • Veličina godišnje članarine kao i godišnja članarina podržavajućeg člana
 • Izbor predsjednika Upravnog odbora svake dvije godine
 • Izbor najmanje 3 redovna člana odbora
 • Izbor 2 zamjenika
 • Izbor revizora

Pitanja koja nisu gore navedena mogu se razmatrati na Godišnjoj skupštini na prijedlog Upravnog odbora ili ako je jedan od članova Društva podnio pisanu predstavku Upravnom odboru najmanje dvije sedmice prije održavanja Godišnje skupštine.

§ 12

Na sjednici Društva svaki redovni i počasni član s pravom glasa ima jedan glas. Pravo glasa može se ostvariti samo lično.

§ 13

Prijedloge za izmjene Statuta Društva razmatra Upravni odbor, koji nakon donošenja odluke predmet dostavlja Skupštini Društva. Da bi izmjena bila usvojena, potrebno je tročetvrtinska većina.

§ 14

Za raspuštanje Društva potrebna je tročetvrtinska većina na dvije uzastopne sjednice Društva. Sjednice se održavaju u razmaku od najmanje dva mjeseca.

Nakon raspuštanja Društva njegova imovina i sredstva se prenose na drugo bosanskohercegovačko udruženje ili fondaciju koja djeluje u slične svrhe kao i Društvo. Odluke o tom pitanju donose se na posljednjoj sjednici Društva.

Pratite nas

© 2019–2023. All Rights Reserved