Stadgar

Stadgar

för Sällskapet för bosnisk-hercegovinska författare, översättare och bibliotekarier i Sverige

§ 1

Föreningens namn är Sällskapet för bosnisk-hercegovinska författare, översättare och bibliotekarier i Sverige, förkortningen SBHFÖB, och dess hemort är Göteborg, i vidare text Sällskapet.

Sällskapet är ideell verksamhet och drivs enligt följande principer:

 • öppenhet
 • jämställdhet
 • tolerans

§ 2

Sällskapet samlar författare, översättare och bibliotekarie som tillhör Bosnien-Hercegovinas språk och kulturkretsar. Sällskapets syfte är att tillvarata medlemmarnas individuella samt allmänna och gemensamma intressen. Sällskapet arbetar för att främja den Bosnien-Hercegovinas litteratur.

Sällskapet kan utge litterära publikationer i tryckt och ljudform.

§ 2 a

Sällskapet uppmuntrar och stimulerar offentlig uppvisande av Bosnien-Hercegovinas kulturverksamhet i Sverige.

§ 2 b

Sällskapet uppmuntrar och stimulerar förlagsöversättare och bibliotekarie verksamhet och kulturutbyte i båda riktningar.

§ 2 c

Sällskapet upprättar olika former av litterärt samarbete med liknande sällskap och föreningar i Sverige.

§ 2 d

Sällskapet läger särskilt vikt vid etablering av kontakter och samarbete mellan Sveriges författarförbund och motsvarande Bosnien-Hercegovinas organisationer.

§ 2 e

Sällskapet arrangerar, självständigt eller i samarbete med andra organisationer, Bosnien och Hercegovinas bokmässa i Sverige, samt andra litterära aktiviteter, evenemang, festivaler m.m.

§ 2 f

Sällskapet kan instifta årligt pris och erkännande samt hedersmedlemskap.

§ 3

Till ordinarie medlem i Sällskapet kan väljas svensk-bosnisk författare/översättare/bibliotekarie; medlem kan också upptas person som på annat sätt gjort en betydande insats för den Bosnien-Hercegovinas litteratur.

Sällskapet kan ha enskilda personer som understödande medlemmar.

Minst 75 % av medlemmar ska vara Sveriges medborgare.

§ 4

Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan. Om ansökan avslås kan skriftligt besvär inlämnas till styrelsen som bör behandla frågan på nytt.

Ordinarie medlemskap träder i kraft sedan medlemsavgiften erlagts.

Medlem kan i varje angelägenhet som är av allmänt intresse för författarna, översättare, bibliotekarie eller litteraturen, eller som berör medlemmens egna intressen som författare, vända sig till Sällskapets styrelse som bör behandla ärendet. Hänvändelsen bör ske skriftligt och innehålla uppgifter som belyser frågan.

Medlem utträder ur Sällskapet genom skriftlig anmälan till styrelsen eller dess ordförande eller genom anmälan vid Sällskapets möte.

Sällskapet kan utesluta medlem som uppenbart motarbetar eller på annat sätt skadar den. Förslag till uteslutning jämte motivering framläggs av styrelsen vid Sällskapets möte där ifrågavarande medlem har rätt att uttala sig. Beslut om uteslutning fattas vid sluten omröstning med minst tre fjärdedels majoritet.

Medlem som inte har betalat medlemsavgiften på mer än ett år anses ha utgått ur Sällskapet.

§ 5

Person som förtjänstfullt verkat för Sällskapets syften kan utses till hedersmedlem. Val av hedersmedlem sker vid Sällskapets möte på förslag av styrelsen. För att förslaget skall godkännas krävs fyra femtedels majoritet.

§ 6

Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek för ordinarie medlemmar samt om understödande medlems årsavgift.

Hedersmedlem erlägger ingen avgift.

§ 7

Sällskapets angelägenheter sköts av styrelsen som utses vid årsmötet. Till styrelsen hör en ordförande, särskilt vald för två år, och sex andra ordinarie medlemmar, valda för två år. För halva antalet medlemmar utlöper mandattiden årligen. Till styrelsen hör ytterligare två suppleanter valda för ett år.

Suppleant kallas till styrelsens sammanträden och deltar i arbetet, men har rösträtt endast som ersättare för frånvarande ordinarie styrelsemedlem.

Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt inom eller utom sig sekreterare, kassör, verksamhetsledare och övriga funktionärer. Styrelsen är beslutför när minst fyra medlemmar, ordförande eller vice ordförande medräknad, är närvarande vid utlyst sammanträde. Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal i sluten omröstning bestäms utgången genom lottning. Vid lika röstetal i öppen omröstning avgör mötesordförandes röst, dock inte i frågor som gäller val, där lotten avgör.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, då ordförande har förhinder, på kallelse av vice ordförande eller då minst fyra styrelsemedlemmar så kräver.

§ 8

Sällskapets namn tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 9

Sällskapets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet och nödvändiga handlingar samt styrelsens årsberättelse överlämnas till revisorerna senast två veckor före årsmötet. Revisorer, som är valda för kalenderåret, skall ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§ 10

Årsmötet äger rum före utgången av april månad.

Styrelsen kallar samman Sällskapets möten. Extra möte sammankallas vid behov eller då Sällskapets möte så beslutar eller då minst en tiondel av Sällskapets röstberättigade medlemmar skriftligt kräver det hos styrelsen för ett särskilt angivet ärende.

Kallelse till möte sker senast 14 dagar före mötet genom en skriftlig kallelse.

§ 11

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 • Mötet öppnas
 • Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 • Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 • Föredragningslistan för mötet godkänns
 • Styrelsens berättelse över Sällskapets verksamhet under föregående kalenderår
 • Bokslutet
 • Revisionsberättelsen
 • Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet
 • Styrelsens verksamhetsplan och budget
 • Medlemsavgiftens storlek samt understödande medlems årsavgift
 • Val av styrelsens ordförande vartannat år
 • Val av minst 3 ordinarie styrelsemedlemmar
 • Val av 2 suppleanter
 • Val av en revisor

Andra ärenden än ovannämnda kan upptas vid årsmöte på styrelsens förslag eller om någon av föreningens medlemmar minst två veckor före årsmötet inlämnat skriftlig framställning till styrelsen.

§ 12

Vid Sällskapets möte har varje röstberättigad ordinarie medlem och hedersmedlem en röst. Rösträtten kan endast utövas personligen.

§ 13

Förslag till ändring av Sällskapets stadgar behandlas av styrelsen som efter beslut överlämnar ärendet till Sällskapets möte. För att ändring skall godkännas bör den omfattas av minst tre fjärdedelar av de på mötet avgivna rösterna.

§ 14

För upplösning av Sällskapet krävs att beslutet omfattas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna vid två på varandra följande Sällskapets möten. Mötena äger rum med minst två månaders mellanrum.

Vid upplösning av Sällskapet tillfaller dess egendom och tillgångar annan Bosnien-Hercegovinas förening eller stiftelse som verkar för liknande ändamål som Sällskapet. Beslut i saken fattas på Sällskapets sista möte.

Följ oss

© 2019-2024. All Rights Reserved